M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
Javne ustanove i preduzeća
općine Ključ

Adrese i telefonski brojevi

 N a z i v  D j e l a t n o s t  A d r e s a  Telefon/Fax
 Apoteka  apotekarstvo  Kulina bana bb

662 062 

 BH Pošte  poštanska
 djelatnost
 Kulina bana bb

661 049 
upr. 661 956 
fax 661 032 

 BH Telekom  telefonski
 saobraćaj
 Kulina bana bb

661 031 
tehn. 661 102 

 Centar za
 socijalni rad
 socijalna
 skrb
 Branilaca BiH bb

661 585 
fax 661 154 

 Crveni križ  humanitarna
 organizacija
 Kulina bana bb

661 066 

 Dječiji vrtić  vaspitno-obrazovno
 ustanova
 Branilaca BiH bb

661 012 

 Dom zdravlja  zdravstvene
 usluge
 Šehićka 1

centr. 661 384 
hitna 662 662 

 Društvani fond  upravljanje
 stambenim fondom
 Branilaca BiH bb

 660 088 
661 088 
fax 661 088 

 Elektrodistribucija  prenos i distribucija
 električne energije
 Kulina bana bb

661 133 
662 138 
661 065 

 Energopetrol  trgovina naftnim deriv.  Branilaca BiH bb

661 050 

 Federalni zavod
 PIO / MOI
 penzijsko-invalidsko
  osiguranje
 Kulina bana 24

661 105 
fax 661 105 

 Forum žena SDP  političko udruženje  Luke bb

 Islamska zajednica  vjerska zajednica  Branilaca BiH bb

661 022 

 Lutrija BiH  igre na sreću  Branilaca BiH bb

661 236 

 M S S
 "Prof. Omer Filipović"
 srednjoškolsko
 obrazovanje
 Branilaca BiH 123

661 458 
662 041 
661 038 

 MZ Biljani  opća djelatnost  Biljani

670 114 

 MZ Donja Sanica  opća djelatnost  Donja Sanica

671 067 

 MZ Humići  opća djelatnost  Humici

675 479 

 MZ Kamičak  opća djelatnost  Kamičak

gov. 677 257 

 MZ Kljuc  opća djelatnost  Branilaca BiH bb

661 225 

 MZ Krasulje  opća djelatnost  Krasulje

676 244 

 MZ Sanica  opća djelatnost  Oslobodilaca bb

671 167 

 MZ Velagići  opća djelatnost  Velagići

674 161 

 MZ Velečevo-Dubočani  opća djelatnost  Velečevo

 

 MZ Zgon-Crljeni  opća djelatnost  Zgon

675 127 

 NK Bajer 99  nogometni klub  Kamp naselje Velagići

674 161 

 NK Ključ  nogometni klub  Kulina bana 1

661 249 

 NK Omladinac  nogometni klub  Sanica  
 Općina Ključ  opća djelatnost  Branilaca BiH bb

662 101 

 Općinska
 vatrogasna sluzba
 zaštita od
 požara
 Branilaca BiH 62

661 028 
661 293 
93 

 Općinski sud    Izeta Nanića 1

661 212 
661 019 
661 136 

 Općinsko
 tužilaštvo
   Izeta Nanića 1

661 016 

 Organiz. porodica
 šehida i poginulih
   Branilaca BiH bb

661 072 

 Osnovna škola
 "15 April"
 osnovno
 obrazovanje
 Branilaca BiH bb

661 029 
661 176 

 Osnovna škola
 "27 maj"
 osnovno
 obrazovanje
 Velagići

674 100 
674 101 

 Poreska ispostava    Branilaca BiH bb

661 099 

 R  A  D  odvoz smeća  Branilaca BiH bb

661 226 

 Radio Ključ  emitovanje
 radio programa
 Branilaca BiH

660 049 

 S D A  politička partija  Branilaca BiH bb

661 071 

 S D P  politička partija  Branilaca BiH 78

661 044 

 Sportski savez  sport i kultura  Branilaca BiH bb

661 230 

 Sportsko
  ribolovno društvo
 sportski ribolov  Branilaca BiH 80

mobilni tel. 
061 768 072 

 " S R N A "
  lovačko društvo
 lovačko drustvo  Branilaca BiH 1

661 242 
661 005 

 Sud za prekršaje    Branilaca BiH bb

661 056 

 Šumarstvo  uzgoj i
 eksploatacija
 šumskih sortimenata
 Dubočanska br 1

661 057 
662 037 
661 190 

 ID Projekt Biro  projektovanje  Egrlići bb

661 083 

 Udruženje penzionera  udruženje gradjana  Kulina Bana 1

661 064 

 U K U S  proizv-distribucija vode  Branilaca BiH bb

661 082 

 Veterinarska stanica veterinarska zaštita  Mehmedagići 17

661 051 

 Policijska uprava    Izeta Nanića

661 035 

 Zavod za zapošljavanje    Branilaca BiH bb

661 079 

 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network