M E N U

   H o m e

G r a d    K l j u č
   Ključ danas
   Historija grada
   Geografski položaj
   Infrastruktura
   Stanovništvo
   Ključke razglednice

Z a b a v a
   Ključ Caffe
   C   h   a   t
   F o r u m

G a l e r i j a
   Foto album Ključa
   Stari grad
   Ključ ljeta 2004
   Ključ noću
   Ključke ljepote
   Regata   2004
   Skokovi 2004
   Teferič na Sani
   Ključ Info Team 2004

Radio  Ključ
   Naš radio
   Programska šema
   Cjenovnik reklama
   Tehnička podrška

R a z n o
   Šarena stranica
   Poznati Ključani
   Ključki adresar
   Ključani u svijetu
   Linkovi
   Važniji telefoni
   Imenik organizacija
   Poslovni imenik
   Knjiga gostiju

     
   Ključ Info Team

Naši saradnici
   Filips Web Design
   Free BiH
   Ključ Home Page
   MSŠ Omer FILIPOVIĆ
Ključ Info Team

Sulejman FILIPOVIĆ - CUNI 
Eldar ŠEHIĆ - ŠANER
Alija KIŠEVIĆ - ČIKO  
Vernes MUSLIMOVIĆ - VESO
Stanovništvo općine Ključ


Teritorijalna samouprava


       Nakon rata na području općine je organizovan oblik tritorijalne lokalne samouprave - mjesne zajednice. Na osnovu geografsko-ekonomskih karakteristika i potreba gradjana formirano je 10 mjesnih zajednica.

Podaci 31.12.2002 godine
Mjesna zajednica
Domicilno stan.
Interno raselj.
Raseljeno stan.
UKUPNO po MZ
UKUPNO
%
 Ključ
5.887
690
1.150
7.727
46,62
 Velagići
2.200
15
30
2.245
12,40
 Krasulje
1.514
43
17
1.574
8,68
 Sanica
1.280
40
60
1.380
7,60
 Biljani
1.020
0
212
1.232
6,80
 D. Sanica
395
0
6
401
2,20
 Kamičak
563
0
7
570
3,14
 Zgon-Crljeni
1390
2
1
1393
7,70
 Humići
1025
0
0
1025
5,66
 Velečevo-Dub
514
0
64
578
3,20
 UKUPNO
15.788
790
1.547
18.125
100


Prosječna gustina naseljenosti na općini je 49.6 stanovnika na 1 km2.* * * * * * * *

Struktura zaposlenog stanovništva


Po evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Ključ, dana 31.12.2002 godine struktura zaposlenog stanovništva općine Ključ je slijedeća:

Muškarci
Žene
UKUPNO
1496
726
2222


* * * * * * * *

Broj domaćinstava u općini Ključ


Ključ
Velagići
Krasulje
Sanica
Biljani
D.Sanica
Kamičak
Zgon
Crljeni
Humići
Velečevo
Dubočani
UKUPNO
2400
610
400
542
328
208
146
193
330
307
5536
* * * * * * * *

Struktura nezaposlenog stanovništva


Po evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Ključ, dana 31.12.2002 godine struktura nezaposlenog stanovništva općine Ključ je slijedeca:

   
NK
PKV
KV-VKV
SSS
VšS
VSS
UKUPNO
%
Muškarci
423
38
389
82
4
1
937
54,8
Žene
325
8
255
170
11
4
733
45,2
UKUPNO
748
46
644
252
15
5
1710
100


 

Copyright by Filips Web Design & Ključ Info Team - 2004.                All rights reserved.    Powered by freebih.com network